پلت فرم های معاملاتی

تکامل در معامله گری

به طور رسمی، هر دو پوکمون بدون جنسیت هستند، بنابراین وقتی صحبت از پرورش پوکمون به میان می‌آید، به‌دست آوردن آنها به شکل تخم‌مرغ غیرممکن است . با این حال، برای کسانی که کنجکاو هستند، افسانه ها می گویند که Zacian و Zamazenta رقیب و خواهر و برادر هستند، حتی اگر هر دو از نظر فنی فاقد جنسیت باشند.

مراحل تکامل یک معامله گر

متن زير يك متن خلاصه و ساده سازي شده از پله ھاي طي شده توسط جان پايپر تا رسیدن به جائي كه اكنون در آن قرار دارد مي باشدكه به نظر من تمامي تريدرھا تقريبا ھمه اين پله ھا و يا اكثريت آنھا را بايد طي كنند تا به مرحله اي برسندكه بتوانند خود را تريدر بنامند.

١ -كنجكاوي ما باعث مي شود تا راجع به بازار مطالعات و تحقیقات اولیه اي را انجام دھيم.
٢ -يك يا دو كتاب و چند گزارش و مجله مي خريم.
٣ -چیزھائي از بازار كه به نظر ھم دوست داشتني مي رسند شما را ترغیب به تحقیق مي كنند.
٤ -علاقه اي سطحي به بازار و تريدھاي ھر از گاھي و عموما از دست دادن پول و گاھي ھم موفقیت ھاي تصادفي را در اين مرحله
تجربه مي كنیم.
٥ -عموما شكستھاي خود را فراموش كرده و به موفقیتھاي خود مي بالیم و خودمان را تشويق و متقاعد مي كنیم كه اگر اين
تكنیكھا را ياد بگیريم به پايان راه رسیده و موفقیتھاي زيادي بدست خواھيم آورد.
٦ -چارتھاي مخصوص به خودمان را را كه احیانا بزرگتر از حد معمول ھم ھستند و چند انديكاتور ھم روي آنھا رسم شده براي خود
تھيه مي كنیم.
٧ -روشي را براي ورود به بازار تھيه كرده و فكر میكنیم كه اين روشجز موفقیت چاره ديگري ندارد!
٨ -به صورت فعالي معاملات خود را آغاز میكنیم.
٩ -نتايج بما گوشزد میكنند كه به ھمان سادگي كه فكر میكنیم نیست و چند نكته را بايستي مراعات كرد.
١١ -به تريدھايمان ادامه تکامل در معامله گری مي دھيم و نتايج نسبتا) بد (متفاوتي ايجاد مي شوند ولي نه آنچنانكه علاقه مارا از بین ببرند.
١١ -ھمچنان نتايج خوب را انتظار میكشیم.
١٢ -حجم معاملات و مبالغ درگیر در آنھا افزايش مي يابند.
١٣ -مطالعه و خواندن گزارشات ادامه مي يابند اما اينھا جز به تنیدگي بیشتر اوضاع نمي انجامند .ھنوز نمیدانیم كه چه بايد بخواھيم.
١٤ -نمره موفقیت ما بالنسبه خوب است اما كمبود مھارتھاي معاملاتي ما منجر به عدم بھره گیري و كسب سود شايسته از بازار مي
شود.
١٥ -بتدريج ترس از بازار در ذھن ما جاي مي گیرد ولي ھنوز اندر خم يك كوچه ايم.
١٦ -به ھمان روال قبل معامله مي كنیم و به تعداد زياد معامله كرده و از قانون معدل گیري گريزانیم .فقط موضوع مهم زمان است.
١٧ -يك سود بزرگ براي خود ثبت كرده و احساس اينكه ھمه چیز خوب پیش مي رود در ما به اعتماد به نفس زياد از حد منجر مي
شود.
١٨ -يك ضرر بزرگ مي كنیم .از نظر رواني مساله شروع به بزرگ شدن مي كند.
١٩ -يك كامپیوتر مي خريم و شروع به بررسي انديكاتورھاي ديگر مي كنیم.
٢١ -به ديگر بازارھا و روشھا نیز سرك مي كشیم.
٢١ -بالاخره ھمه پول خود را از دست مي دھيم.
٢٢ -بوضوح مي فهمیم كه به ھمان سادگي كه مي بینیم نیست.
٢٣ -به نظر مي رسد كه به اين شیوه نمي توانیم ادامه دھيم.
٢٤ -در مي يابیم كه اطلاعات كافي براي كسانیكه مي خواھند از اين بازار كسب در امد كنند كافي نیست.
٢٥ -براي پر كردن اين خلا سعي مي كنیم كه يك سیستم گزارش نويسي ايجاد كرده تا چگونگي اوضاع را به ما بگويد.
٢٦ -يك آنالیست را به ھمكاري دعوت مي كنیم .توجه داشته باشید كه اين بدترين كاري است كه شما مي كنید و بهترين كار آن
است كه يك نفر تريدر را به كمك بطلبید.
٢٧ -به تريد كردن ادامه مي دھيم اما در سطوح پائین تر.
٢٨ . گزارشنويس روزانه را آغاز مي كنیم كه يك موفقیت فوري محسوب مي شود –
٢٩ -تمام اينھا نیازمند تحقیقات و مطالعات و آنالیزھاي شخصي زيادي است اما باز ھم ھنوز بر ما روشن نیست كه تريد كردن يك امر
ذھني است و ساير مقولات بیروني) شامل روشھا كامپیوترھا و كارگزاران و(… تقريبا ھمه نامربوط ھستند البته تا وقتیكه شما از نظر
ذھني آماده نباشید.
٣١ -ترس بر ما مستولي شده و ھنوز ھم شیوه خاصي نداريم.
٣١ . مي فهمیم كه تريد منطقي بدون داشتن يك شیوه مناسب نتیجه اي جز ناكامي ندارد –
٣٢ -بدنبال يك روش مي گرديد.
٣٣ -روشھاي موجود در بازار به نظرتان مناسب نیشتند و شروع به طراحي يك روش مخصوص به خود مي كنید.
٣٤ -با روش خود شروع به تريد مي كنیم كه البته كاري بس سخت است.
٣٥ -ما به دلايل قانع كننده اي براي تريدھاي خود نمي رسیم) چیزي كه قبل از داشتن روشنیز به آن دچار بوديم(اما در مي يابیم كه
قبلا راجع به آن بررسي كرده ايم .جريانات دروني شما بكار مي افتند.
٣٦ مي فهمیم كه نكته اصلي در تريد كردن ھمانا ذھن ماست.حال مي توانیم پیشرفت واقعي را شروع كنیم –
٣٧ -شروع به تكمیل استراتژي خود كرده و با يك سايز مناسب تريد مي كنیم.
٣٨ -اما ھنوز ھم دچار ترس ھستیم و اين به مساله بزرگي تبديل مي شود .قبلا ياد گرفتیم كه كاھش ضررھا ضروري است و اما
بخشدوم) حفظ جريان سود ده(را با وجود ترس نمي توانیم به آن دست پیدا كنیم.
٣٩ -به تريد كردن خود ادامه مي دھيم و به خود امیدواريم كه خوب شود .بتدريج ترس رخت بر مي بندد.
٤١ -ضربه بزرگ ديگري مي خوريم.
٤١ احساس بدي پیدا كرده و فكر مي كنیم كه بهتر است تسلیم شويم و يا شايد بهتر بود ھمان مرتبه اول و چند سال پیش كه براي –
اولین بار كال شديم تسلیم مي شديم.
٤٢ -به تريد خود ادامه داده و سعي مي كنیم كه از اعتماد به نفس زيادي پرھيز كنیم .خودمان را به سیستم مديريت استرس مسلح
كرده به زودي ياد مي گیريم كه مراقبه كنیم)چیزي كه براي ھر تريدري ضروري است(و در مي يابیم كه ھمیشه تکامل در معامله گری متواضع بوده و مانند
ظرف خالي باشیم .اگر شما از خودتان پر باشید جائي براي يادگیري باقي نمي گذاريد.
٤٣ -يك تريدر ديگر را به عنوان راھنما انتخاب كرده و او نیز يك روش را به شما معرفي مي كند كه بلافاصله مورد پسند شما واقع
شده و علت آن ھم وضعیت مناسب)ذھني (شماست.
٤٤ -سیستم خودمان را مي سازيم و آنرا توسعه داده كه منجر به بهتر شدن نتايج و وضعیت ذھني ما مي شود .ديگر ترس مساله مهمي
نیست.
٤٥ -تصمیم به ملاقات با يك مربي روانشناس معاملات مي گیريم.
٤٦ -سود بزرگي را به دلیل اجازه دادن به جريان سود ده در يك معامله به ثبت مي رسانیم .ما ھمان كاري را مي كنیم كه ھر تريدر
موفقي انجام مي دھد .آيا دوباره ھم اين ترفند را مي توانیم بكار ببنديم؟
٤٧ -شروع به دور شدن از ترس و رسیدن به مرحله ريسك محوري مي كنیم.
٤٨ . مي فهمیم كه وضعیت ذھني ھمه چیز است و آرامش داشتن امري حیاتي است و باز ھم سايز پوزيشنھاي خود را كم مي كنیم –
٤٩ -چند روزي را با گروه معاملاتي مربي روانشناس خود بسر مي بريم.
٥١ -شروع به سود كردن با روش پايدار مي كنیم.
٥١ -باز كمي به خودمان غره مي شويم !اما اين بار مي فهمیم كه اشتباه كرده و با ضرر كمي آنرا محدود مي كنیم و باز به خودمان
يادآوري مي كنیم كه متواضع بمانیم.
٥٢ -بعضا به صورت ناخودآگاه تريد مي كنیم .در اين كار داريم حرفه اي مي شويم.
٥٣ -مي دانیم كه چالشھاي زيادي پیشرو داريم اما با اعتماد به نفس آنھا را رفع مي كنیم.
٥٤ -متوقف كردن پول يك مساله مي شود .حقیقتا ما در يك دنیاي پر از فراواني زندگي مي كنیم.
٥٥ -در مي بابیم كه زندگي ما بواسطه تريد كردن بھتر شده و در بسیاري از زمینه ھاي زندگي به خواسته ھايمان مي رسیم.

دوره جامع آموزش ارزهای دیجیتال مهدی رجبی

دوره جامع آموزش ارزهای دیجیتال مهدی رجبی

در دوره جامع ارزهای ديجيتال ياد میگيريم چطور بيت كوين استخراج كرده، با تحليل تكنيكال و فاندامنتال در بازار مالی سرمايه گذاری،معامله و كسب سود و درآمد كنيم. شما می توانید با مشاهده ویدیو زیر دوره را دریافت کنید.

دوره جامع ارزهای دیجیتال مهدی رجبی:

در سال های میانی دهه 80 خودمان، زمانی که اقتصاد دیجیتال به تازگی در میان فضای سنتی کسب و کارهای ایرانی قدم گذاشته بود، بسیاری از ما با خود فکر می کردیم شاید ده ها سال طول بکشد تا کسب و کارهای آنلاین در ایران شکل بگیرند. اما همانطور که دیدیم مدت زمان زیادی نگذشت که بسیاری از کسب و کارهای سنتی به سمت اقتصاد دیجیتال روی آوردند. بدون شک اینترنت فضای کسب و کار های دنیا را متحول کرد، امروزه دیگر کمتر کسی را پیدا می کنیم که دیجیتالی نباشد. سنتی ترین کسب و کارها نیز اکنون امور خود را با کمک اقتصاد دیجیتال انجام می دهند. و این معجزه تکنولوژی است که رشدش به صورت تصاعدی بوده و متوقف هم نخواهد شد.

اکنون در برهه ای از زمان قرار داریم که اقتصاد دیجیتال به سرعت درحال پیشرفت و تکامل است و بخش ویژه ای از این تکامل یعنی مراودات مالی و پولی بر عهده ارزهای دیجیتال است. حوزه ای بکر و بازاری جدید با امکانات و قابلیت هایی فوق العاده، که می تواند پایه های پولی دنیا را تغییر دهد. کسی نمی تواند آینده را پیش بینی کند اما ممکن است در دهه پیش رو اقتصاد دیجیتال سهم بسیار بیشتری از اقتصاد کلاسیک در دنیا داشته باشد. بدون شک پیشتازان این حوزه افرادی خواهند بود که در زمان و موقعیتی مناسب وارد دنیای بدون مرز ارزهای دیجیتال شده اند. و اکنون در همان موقعیت و زمان مناسب قرار داریم.

چرا دوره جامع آموزش ارزهای دیجیتال را برگزار کردیم؟

بازار های مالی و سرمایه گذاری هایی که انجام می دهیم همواره به عنوان یک منبع درآمد دوم می توانند در روزگار مختلف به کمک ما بیایند. منبع درآمدی که اگر تقویتش کنیم، مقدارش بسیار بیشتر از درآمد اصلی ما خواهد شد. یکی از بازار های فوق العاده برای شروع فعالیت در بازارهای مالی، بازار ارزهای دیجیتال است.

برای موفقیت در بازارهای مالی همچون بورس، اغلب باید تحلیل گر و معامله گری زبده بود ، که رسیدن به این هدف لازمه تلاش بی وقفه است. از این رو برخی عزیزان از بازارهای مالی فاصله می گیرند. در اینجا لازم است بگوییم که از وجوه تفاوت بازار ارزهای دیجیتال با سایر بازارهای مالی این است که علاوه بر معامله گری و تحلیل، از طرق مختلف می توان در آن کسب درآمد کرد. روش هایی همچون استخراج، سرمایه گذاری، خدمات جانبی و . فلذا این بازار محدود به یک حوزه فعالیت نیست.

از طرف دیگر اکنون در شرایطی از اقتصاد قرار داریم که بهتر است به جای سودگیری از تورم به سمت بازارهای مهارتی پیش رویم. از آنجا که حوزه ارزهای دیجیتال برای شروع فعالیت حوزه بسیار مناسبی است و در نگاه آینده نگری می تواند تکامل در معامله گری رشد زیادی داشته باشد، از طرف دیگر با توجه به حفظ منافع کشور عزیزمان بر آن شدیم که دوره آموزشی ای در خور و جامع برای همراهان عزیزمان طراحی و برگزار کنیم.

چگونه پیش می رویم؟

اغلب محتوای آموزشی موجود در فضای وب، مطالب ترجمه شده و پراکنده ای هستند که موجب گمراهی عزیزان در این بازار نوظهور می شوند. نظر به حساسیت تیم ما در ارائه محتوای آموزشی، آنچه که در این دوره به شما عزیزان ارائه می شود ترکیبی از علم و عمل است. در طی این دوره آموزشی از تجربیات سال ها فعالیت در بازارهای مالی استفاده کرده تا علاوه بر درک مفاهیم و ابعاد مختلف بازار ارزهای دیجیتال، به صورت عملی در هر فصل پیش رفته تا مخاطب عزیزمان در جریان کار قرار گیرد نه اینکه صرفا مطالب تئوریک را فرا گیرد.

⇓ در این دوره چه مهارت هایی فرا می گیریم؟

دوره جامع ارزهای دیجیتال شامل دو بخش است. هر بخش شامل سه فصل و هر فصل شامل زیر فصل هایی مختص به خودر است که به اختصار در زیر به فصل ها اشاره شده است:

فصل اول : شناخت مفاهیم و ابعاد مختلف بازار ارزهای دیجیتال

درک بلاک چین، رمز ارز تکامل در معامله گری نگاری، ارزهای دیجیتال مختلف، کاربرد ارزهای دیجیتال ، قوانین جهانی و کشوری، روش های کسب درآمد از این بازار و .

فصل دوم : ورود به بازار ارزهای دیجیتال

روش های دریافت ارزهای دیجیتال، کیف پول ها و نحوه کار با آن، انجام معاملات، افتتاح حساب، کار با صرافی ها، تشخیص صرافی مناسب، نقل و انتقال پول و بسیاری از امور دیگر که به صورت عملی آن ها را در این فصل انجام می دهیم.(ما برای شما عزیزان یک دوره رایگان و جامع برای کار با صرافی کوکوین آماده کردیم)

فصل سوم : استخراج ارزهای دیجیتال

درک فرآیند استخراج و تولید ارزهای دیجیتال، روش های استخراج، استخراج ارزهای مختلف، بررسی سودآوری، استفاده از نرم افزار ها و ابزارها، استفاده از سخت افزارهای مختلف و انجام یک مورد عملی استخراج بیت کوین.

فصل چهارم : سرمایه گذاری و شناخت تحلیل بنیادی

بررسی و فراگیری ده ها عامل تاثیر گذار در تشخیص حوزه ها و ارزهای سود ده در بازار ارزهای دیجیتال ، فراگیری روش های مختلف سرمایه گذاری در این بازار و بسیاری موارد دیگر.

فصل پنجم : معامله گری و تحلیل تکنیکال کلاسیک

فراگیری تکنیکال کلاسیک، فراگیری تحلیل چارت، تشخیص روند، الگوها، کندل شناسی، کارکردن با اندیکاتورها و نوسان گیر ها و .

فصل ششم : شناخت عمق، باید ها و نباید های بازار

مدیریت سرمایه در بازار ارزهای دیجیتال، باید ها و نبایدهای معامله گری، تشخیص محرک ها بازار، گردانندگان بازار، نقش هوش مصنوعی و ربات ها و بسیاری موارد تجربی و تحلیلی دیگر.

این دوره مناسب چه افرادی است؟

♦ کلیه عزیزانی که قصد ورود به بازار ارزهای دیجیتال دارند و تمایل دارند با استفاده از روش های مختلف در آن کسب درآمد کنند. ♦ دوستانی که می خواهند سهمی از اقتصاد دیجیتال داشته باشند. ♦ علاقه مندان به بازارهای مالی و دوستانی که ریسک پذیر هستند. ♦ افرادی که می خواهند با سرمایه گذاری های درست و انجام معاملات درآمد ثانویه برای خود ایجاد کنند. ♦ مشاوران و مدیرانی که تمایل دارند در شرکت خود دپارتمان ارزهای دیجیتال داشته باشند.

دستاوردهای این دوره چیست؟

دانشجو این دوره آموزشی پس از گذراندن دوره و انجام تمرین ها ♦ به فردی متخصص در حوزه ارزهای دیجیتال تبدیل می شود که ابعاد مختلف این بازار را می شناسد. ♦ یک یا چند حوزه معرفی شده که در طی دوره مهارت هایش را کسب کرده به عنوان حوزه فعالیت انتخاب کرده و در این بازار مشغول به فعالیت می شود. ♦ سرمایه گذاری های سود دهی برای خود رقم می زند. ♦ نحوه معاملات را فراگرفته و معامله گری ( ترید) را آغاز می کند. ♦ با دانش و مهارت کسب شده علاوه بر خود و اطرافیانش می تواند به شرکت های درخواست کننده مشاوره دهد. و موارد بسیاری دیگر.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا