پلت فرم های معاملاتی

شاخص توزیع

میرزایی ، حسین ؛ ابوالفضل غیاثوند (1384) ، بررسی نابرابری تورمی در میان خانوارهای مناطق شهری ایران، مرکز آمار ایران ، پژوهشکدۀ آمار.

مجله پژوهش‌های فرسایش محیطی

Environmental Erosion Research Journal

Mahmoodabadi M, Mirzaee M, Naghavi H. Aggregate Size Distribution Indices Influenced by Different Types/Managements of Plant Residues under Field Conditions. E.E.R.. 2016; شاخص توزیع 6 (3) :52-70
URL: http://magazine.hormozgan.ac.ir/article-1-341-fa.html

محمودآبادی مجید، میرزایی مراد، نقوی هرمزد. شاخص های توزیع اندازه خاکدانه متأثر از نوع و مدیریت های مختلف بقایای گیاهی در شرایط مزرعه‌ای. پژوهش هاي فرسايش محيطي. 1395; 6 (3) :70-52

توزیع اندازه­ ذرات ثانویه (خاکدانه­ها)، یکی از مهمترین ویژگی­های فیزیکی خاک است که در مباحث زیست­محیطی فرسایش قابل­توجه قرار می­گیرد. پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر نوع و مدیریت­ مختلف بقایای گیاهی بر شاخص­های توزیع شاخص توزیع اندازه­ خاکدانه­ها در دو حالت تر و خشک انجام شد. به این منظور، آزمایشی مزرعه­ای به­ صورت فاکتوریل و در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی با سه تکرار اجرا شد. عامل اول، نوع بقایا شامل کاه و کلش جو و بقایای یونجه و عامل دوم، مدیریت‌های مختلف شامل مخلوط یک درصد بقایا با خاک، مخلوط نیم درصد بقایا با خاک، سوزاندن بقایا، باقی‌گذاشتن بقایا در سطح خاک و فقدان کاربرد بقایا (شاخص توزیع شاهد) بود. پس از گذشت ۹ ماه، شاخص­های توزیع اندازه­ خاکدانه­ها شامل میانگین وزنی قطر خاکدانه­ها ( MWD ) و میانگین هندسی قطر خاکدانه­ها ( GMD ) هر یک در دو حالت تر و خشک، همچنین شاخص توزیع درصد خاکدانه­های پایدار در شاخص توزیع آب ( WSA ) و خاکدانه­های پایدار در حالت خشک ( DSA ) اندازه‌گیری شد. نتایج نشان داد که مخلوط کردن یک درصد کاه و کلش جو با خاک، در بهبود وضعیت توزیع اندازه­ خاکدانه­ها بیشترین نقش را دارد؛ به نحوی که در اثر اعمال این تیمار، مقدار شاخص‌های MWD و GMD در حالت تر به ­ترتیب ۸۷ و ۶/۶۸ درصد و در حالت خشک به ­ترتیب ۶/۳۳ و ۲۱ درصد، همچنین مقدار WSA و DSA به­ ترتیب ۴/۸۶ و ۷/۲۳ درصد نسبت به تیمار شاهد بهبود یافت. در مقابل، سوزاندن بقایا در اغلب موارد مقدار شاخص­های مورد مطالعه را نسبت به تیمار شاهد کاهش داد. یافته­های این پژوهش، اهمیت رعایت مدیریت صحیح بقایای گیاهی را در اراضی کشاورزی نشان می­دهد.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا